REKLAMACIJE I PRIGOVORI
NAKLADA CVRČAK
Internetska trgovina na adresi www.cvrcak.hr djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. Zakonske odredbe koje štite prava kupaca, odnosno potrošača internetske trgovine na adresi www.cvrcak.hr navedene su u nastavku teksta. "Prodavatelj" je u nastavku teksta tvrtka NAKLADA CVRČAK obrt za izdavanje knjiga, usluge i trgovinu, vlasnik internetske trgovine na adresi www.cvrcak.hr, a "Kupac" bilo koji posjetitelj koji je izvršio narudžbu u navedenoj trgovini i platio proizvod.
Kvaliteta proizvoda
Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda.
Prigovori kupaca
Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavatelja – Janka Leskovara 5, HR - 10 000 Zagreb, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja – cvrcak@cvrcak.hr te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.
Odgovornost za materijalne nedostatke
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400 - 422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.
Online rješavanje potrošačkih sporova
Sukladno uredbi Europske unije, internetska trgovina na adresi www.cvrcak.hr sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.
Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016. Sukladno Članku 14. stavku 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.
Nastavno na gore navedene odredbe, u nastavku je elektronska poveznica: Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova